top of page

Spracovanie osobných údajov

Stručný popis:

Zloženie: 100% bavlna.

Vaše osobné údaje (meno, telefónne číslo, e-mailová adresa, cookies, nákupné preferencie a záujem o produkty a informácie na našom webe) bude naša spoločnosť Los Porkos sro používať po dobu 10 rokov od vášho posledného nákupu, bude to pre vás prezerajte si a prijímajte zaujímavé a relevantné ponuky a naše novinky. Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely sa poskytuje na dobrovoľnom základe. Údaje spracúvame v súlade so zákonom v spolupráci so spoločnosťami alebo ich nástrojmi - Google Slovakia, Ltd., Facebook Ireland Ltd., Wix.com Inc., Printful Inc. - aby sme maximalizovali váš zážitok z návštevy našej stránky. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť v ktoromkoľvek e-maile, ktorý od nás dostanete. Každý e-mail obsahuje odkaz na okamžité zrušenie odberu vašej pošty. Môžete nás tiež požiadať o vyžiadanie alebo odstránenie akýchkoľvek vašich údajov. S prípadnými problémami sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov. Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá a berieme ju veľmi zodpovedne. Ak si nie ste istí alebo potrebujete ďalšie informácie o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás na adrese info@losporkos.com a radi vám odpovieme na všetky vaše otázky.

Zloženie: 100% bavlna.

Detailný popis:

Vážení klienti,
chceme vám v tomto memorande poskytnúť podrobné informácie o spracovaní vašich osobných údajov na marketingové účely. Radi by sme vám vysvetlili, prečo sme vás požiadali o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely.

Zloženie: 100% bavlna.

Hlavným účelom tohto spracovania je poskytnúť vám najnovšie informácie o aktuálnych nových produktoch a službách a našich obchodných partneroch. Ďalším cieľom je poskytnúť časovo obmedzené ponuky a praktické informácie v písomnej alebo elektronickej podobe. Snažíme sa vytvárať ponuky na mieru založené na segmentácii a profilovaní a prezentovať iba relevantné ponuky produktov a služieb, aby ste neboli zahltení ponukami produktov, ktoré už máte alebo ktoré nespĺňajú vaše potreby.

Zloženie: 100% bavlna.

Vzhľadom na to, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES, nadobudne účinnosť dňa 25.5.2018 je potrebné, aby sme od vás dostali nový súhlas, ktorý spĺňa nové požiadavky.

Zloženie: 100% bavlna.

Prečítajte si nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok, aby bolo toto informačné memorandum čo najjasnejšie a najpraktickejšie z hľadiska vyhľadávania informácií. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vášmu súhlasu, pošlite nám e-mail na adresu: info@losporkos.com

Zloženie: 100% bavlna.


KTO JE SPRÁVCOM VAŠICH OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ?

Správca ochrany osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov. Na marketingové účely je správcom vašich osobných údajov spoločnosť Los Porkos sro

Zloženie: 100% bavlna.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SA SPRACÚVAJÚ?

Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú určiť rozsah produktov a služieb, ktoré by sa vám mohli páčiť, a uspokojiť vaše potreby.

 • Základné identifikačné údaje - meno, sídlo, dátum narodenia, adresa bydliska.

 • Kontaktné údaje - telefónne číslo, e-mailová adresa.

 • Informácie o používaní produktov a služieb a služby - aké služby ste mali v minulosti, informácie o využívaní zákazníckej oblasti internetu. Na základe týchto údajov vám môžeme pomôcť nájsť správne produkty a služby.

 • Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad e-mail, chat, SMS.

Zloženie: 100% bavlna.

Z KTORÝCH ZDROJOV SÚ OSOBNÉ ÚDAJE POKRYTÉ?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom odseku získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje sú uvedené v zmluve klienta alebo ste ich uviedli v iných dokumentoch.

Osobné údaje môžu pochádzať aj z verejne dostupných zdrojov, registrov a záznamov, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje môžu pochádzať aj od tretích strán, ktoré sú oprávnené s nimi nakladať.

Zloženie: 100% bavlna.

AKÉ SÚ ÚČELY, KTORÝM SI POSKYTLA SÚHLAS?


Poskytli ste súhlas na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

 • ponuka produktov a služieb. Váš súhlas vám môžeme poskytnúť v elektronickej podobe, najmä vo forme e-mailových správ alebo správ zasielaných na mobilné zariadenia prostredníctvom telefónneho čísla, prostredníctvom webovej klientskej zóny, písomne ​​alebo telefonicky,

 • automatizované spracovanie osobných údajov na prispôsobenie vašej obchodnej ponuky vašim individuálnym potrebám,

 • prieskum trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s použitými výrobkami a službami.

 • Schválenie udelené na marketingové účely je dobrovoľné. Je však nevyhnutné, aby sme vám mohli zasielať individuálne ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov. Bez takéhoto súhlasu nemôžeme poskytovať jednotlivé ponuky produktov a služieb.

Zloženie: 100% bavlna.

AKO DLHO BUDEME SPRACOVÁVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Súhlas ste spoločnosti udelili na dobu nasledujúcich 10 rokov od posledného nákupu alebo do okamihu, keď svoj súhlas zrušíte.

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti, váš súhlas bude platný 10 rokov od okamihu, keď sme váš súhlas dostali.

Po uplynutí príslušnej doby budú vaše osobné údaje vymazané, avšak iba v rozsahu a na účely, na ktoré zákon nevyžaduje súhlas.

KTO SÚ NAŠI OBCHODNÍ PARTNERI?

Súhlasili ste tiež s ponukou produktov a poskytnutím osobných údajov našim vybraným obchodným partnerom. Naši obchodní partneri tiež dodržiavajú zásady ochrany osobných údajov a uzavreli s nami dohodu o spracovaní osobných údajov.

Obchodnými partnermi sú:

 • Google Slovakia Ltd.

 • Facebook Ireland Ltd.

 • Wix.com Inc.

 • Printful Inc.

 • The Rocket Science Group (Mailchimp)

KTO MUSÍ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Spracovanie údajov na marketingové účely môže mať tiež prístup k vašim údajom pre ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje, sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať spoločnosti služby. Môžu to byť napríklad externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby s cieľom zabezpečiť správne fungovanie spoločnosti a spracovanie osobných údajov na marketingové účely. S týmito sprostredkovateľmi máme uzavretú dohodu o spracovaní osobných údajov, ktorá tiež vyžaduje, aby sme dodržiavali prísne zásady ochrany osobných údajov.

Zloženie: 100% bavlna.

AKÉ SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE O SPRACÚVANÍ ÚDAJOV?

Pre spoločnosti v Slovenskej republike je dôležité správne spracovanie vašich osobných údajov a ich ochrana je úplná záležitosť. Pri spracúvaní svojich osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Informácie o spracovaní vašich osobných údajov

Tieto informácie zahŕňajú najmä totožnosť a kontaktné údaje manažéra, jeho zástupcu a príslušnej osoby, účely spracúvania, kategóriu dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov prenosu osobných údajov do iných krajín, obdobie uchovávanie osobných údajov, oprávnení správcovia, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako prebiehalo automatické rozhodovanie a profilovanie.

Zloženie: 100% bavlna.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo potvrdiť, aké osobné údaje sa spracúvajú alebo nie. Máte prístup k informáciám o spracovaní, kategóriám dotknutých osobných údajov, príjemcom alebo kategóriám príjemcov, dobe uchovávania osobných údajov, ako aj právu na informácie o vašich právach, právu podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, informáciám o zdroji osobných údajov, informáciách o automatizovanom rozhodovaní a profilovaní, informáciách a zárukách za prenos osobných údajov do inej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu

Spracovávame vaše zastarané alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste napríklad adresu bydliska? Dajte nám vedieť a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vymazať vaše osobné údaje na základe vašich pokynov. Takáto žiadosť však podlieha individuálnemu posúdeniu, pretože spoločnosť Los Porkos sro má povinnosť alebo oprávnený záujem na uchovaní osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania

Ak chcete, aby sa vaše osobné údaje spracovávali výlučne na naj legitímnejšie účely, alebo chcete blokovať osobné informácie.

Právo na prenosnosť údajov

Ak si prajete, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, prenesieme vaše osobné údaje v príslušnom formáte do vášho určeného subjektu, pokiaľ im nebudeme mať akékoľvek právne alebo iné významné prekážky.

Právo na námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo si myslíte, že osobné údaje sú spracovávané v rozpore s ochranou súkromia, kontaktujte nás a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Proti námietke sa môžete odvolať priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Zloženie: 100% bavlna.

Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov

So svojou sťažnosťou alebo sťažnosťou na spracovanie vašich osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný úrad Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kde môžete požiadať a tieto poplatky sa majú platiť?

O individuálne práva v spoločnosti môžete požiadať zaslaním e-mailu na adresu: info@losporkos.com alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti alebo na korešpondenčnú adresu: Los Porkos sro, Švermova 2, 942 01 Šurany, Slovensko

Bezplatne vám môžeme poskytnúť všetky informácie a práva na používanie, ktoré ste uplatnili.

V akom časovom horizonte môžete očakávať reakciu spoločnosti?

Komentáre a možné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O rozšírení vás budeme informovať, vrátane dôvodov.

Zloženie: 100% bavlna.

AKO ODVOLÁVATE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Zloženie: 100% bavlna.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že sa proti nemu môžete kedykoľvek odvolať. Chcete naďalej dostávať ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov? Je nám ľúto, ale plne rešpektujeme vaše rozhodnutie.

Čo môže obsahovať odvolanie?

 • Kto sa odvolá. Uveďte svoje meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme vás mohli identifikovať.

 • Koho apelujete na zadávateľa. Môžete sa obrátiť na všetky pobočky, alebo ak chcete naďalej posielať vybrané ponuky, zadajte iba tie, ktoré vás chcú alebo nechcú ďalej kontaktovať.

 • Informácie, ktoré od nás nechcete, aby sme spracovávali vaše osobné údaje. Ak chcete dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, ktoré ponuky sú, aby sme vás mohli ubytovať.

 • Váš vlastnoručný podpis.

 • Ako sa môžem odvolať?

 • Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely je možné zaslať písomnou formou, aby ste mali o svojom odvolaní náležitý záznam. Nezabudnite odvolanie podpísať.

 • Písomné vyhlásenie zaslané na sídlo alebo korešpondenčnú adresu spoločnosti.

Zloženie: 100% bavlna.

bottom of page