top of page

PODMIENKY LOS EGGOS

DOHODA O PODMIENKACH

Tieto Podmienky používania tvoria právne záväznú dohodu uzavretú medzi vami, či už osobne alebo v mene subjektu („vy“), a spoločnosťou Los Porkos sro („my“, „nás“ alebo „náš“), ktorá sa týka vášho prístupu a používania Los Eggos, ako aj akejkoľvek inej mediálnej formy, mediálneho kanála, Los Eggos alebo mobilnej aplikácie, ktorá s nimi súvisí alebo je s nimi inak spojená (súhrnne Los Eggos).

Súhlasíte s tým, že prístupom do Los Eggos ste si prečítali všetky tieto Podmienky používania, porozumeli im a súhlasíte s nimi byť viazané. Ak nesúhlasíte so všetkými týmito Podmienkami používania, máte výslovne zakázané používať Los Eggos a musíte okamžite prestať používať.

Dodatočné podmienky používania alebo dokumenty, ktoré môžu byť čas od času zverejnené v Los Eggos, sú týmto výslovne zahrnuté ako referencia. Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia vykonať zmeny alebo úpravy týchto Podmienok používania kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu.

Na všetky zmeny vás upozorníme aktualizáciou dátumu „Posledná aktualizácia“ týchto Podmienok používania a zriekate sa práva na získanie konkrétneho oznámenia o každej takejto zmene. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať tieto Podmienky používania, aby ste boli informovaní o aktualizáciách. Pri ďalšom používaní Los Eggos po dátume zverejnenia týchto revidovaných podmienok sa na vás budú vzťahovať zmeny v akýchkoľvek revidovaných Podmienkach používania, ktoré sa budú považovať za zmeny, ktoré ste prijali.

Informácie poskytované na serveri Los Eggos nie sú určené na distribúciu ani použitie akoukoľvek osobou alebo subjektom v akejkoľvek jurisdikcii alebo krajine, kde by takáto distribúcia alebo použitie boli v rozpore so zákonom alebo inými právnymi predpismi alebo by nás mohli podrobiť registračným požiadavkám v rámci tejto jurisdikcie alebo zákona. krajina.

Preto osoby, ktoré sa rozhodnú pre prístup do Los Eggos z iných miest, tak robia z vlastnej iniciatívy a sú výlučne zodpovedné za dodržiavanie miestnych zákonov, ak a v rozsahu, v akom sú miestne zákony uplatniteľné.

 

Možnosť 1: Los Eggos je určený pre používateľov, ktorí majú najmenej 18 rokov. Osoby mladšie ako 13 rokov sa nemôžu registrovať v Los Eggos.

 

Možnosť 2: [Los Eggos je určený pre používateľov, ktorí majú najmenej 13 rokov.] Všetci používatelia, ktorí sú maloletí v jurisdikcii, v ktorej majú bydlisko (všeobecne mladší ako 18 rokov), musia mať povolenie a musia byť priamo ich rodičom alebo opatrovníkom môže Los Losos používať. Ak ste maloletí, musíte si pred použitím Los Eggos prečítať tieto podmienky a súhlas s ich rodičmi alebo zákonnými zástupcami.

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Pokiaľ nie je uvedené inak, Los Eggos je naše vlastnícke vlastníctvo a všetok zdrojový kód, databázy, funkčnosť, softvér, návrhy Los Eggos, audio, video, text, fotografie a grafika v Los Eggos (súhrnne „obsah“) a ochranné známky, servisné značky a logá v nich obsiahnuté (ďalej len „ochranné známky“) vlastníme alebo kontrolujeme my, prípadne im poskytujeme licenciu, a sú chránené autorskými právami a zákonmi o ochranných známkach a rôznymi inými právami duševného vlastníctva a zákonmi o nekalej súťaži v USA, zahraničí jurisdikciách a medzinárodných dohovoroch. Obsah a značky sú v Los Eggos poskytované „TAK, AKO SÚ“ pre vašu informáciu a osobné použitie.

Pokiaľ nie je v týchto Podmienkach používania výslovne uvedené inak, žiadna časť Los Eggos a žiadny Obsah alebo Značky sa nesmú kopírovať, reprodukovať, agregovať, opätovne publikovať, nahrávať, zverejňovať, verejne zobrazovať, kódovať, prekladať, prenášať, distribuovať, predávať, licencovať, alebo inak využívané na akékoľvek komerčné účely bez nášho výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu.

Za predpokladu, že máte oprávnenie používať Los Eggos, je vám udelená obmedzená licencia na prístup a použitie Los Eggos a na stiahnutie alebo tlač kópie akejkoľvek časti Obsahu, ku ktorej ste správne získali prístup, výhradne pre vaše osobné, -komerčné použitie. Vyhradzujeme si všetky práva, ktoré vám nie sú výslovne udelené v súvislosti s Los Eggos, Obsahom a Značkami.

VYHLÁSENIA UŽÍVATEĽOV

Používaním Los Eggos vyhlasujete a zaručujete, že:

 1. všetky registračné informácie, ktoré zadáte, budú pravdivé, presné, aktuálne a úplné;

 2. zachováte presnosť týchto informácií a podľa potreby tieto registračné informácie okamžite aktualizujete

 3. máte spôsobilosť na právne úkony a súhlasíte s dodržiavaním týchto Podmienok používania

 4. nie ste mladší ako 13 rokov

 5. nie ste maloletý v jurisdikcii, v ktorej máte bydlisko [, alebo ak ste maloletý, dostali ste povolenie rodiča na používanie Los Eggos

 6. nebudete mať prístup do Los Eggos automatizovanými alebo nehumánnymi prostriedkami, či už prostredníctvom robota, skriptu alebo iným spôsobom

 7. Los Eggos nebudete používať na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely

 8. vaše použitie Los Eggos nebude v rozpore so žiadnymi platnými zákonmi alebo predpismi

Ak poskytnete akékoľvek informácie, ktoré sú nepravdivé, nepresné, neaktuálne alebo neúplné, máme právo pozastaviť alebo ukončiť váš účet a odmietnuť akékoľvek súčasné alebo budúce použitie Los Eggos (alebo akejkoľvek jeho časti).

 

REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

Môže sa od vás vyžadovať registrácia v Los Eggos. Súhlasíte s tým, že svoje heslo uchováte v tajnosti a budete zodpovední za každé použitie vášho účtu a hesla. Vyhradzujeme si právo odstrániť, získať späť alebo zmeniť vami zvolené používateľské meno, ak na základe nášho výhradného uváženia usúdime, že takéto používateľské meno je nevhodné, obscénne alebo inak nežiaduce.

 

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Do Los Eggos nemôžete mať prístup alebo ho môžete používať na akýkoľvek iný účel, než na aký ho sprístupňujeme. Los Eggos sa nesmie používať v súvislosti s komerčným úsilím okrem tých, ktoré sú špeciálne schválené alebo schválené nami.

Ako užívateľ Los Eggos súhlasíte, že nebudete:

 1. systematicky načítať údaje alebo iný obsah z Los Eggos a vytvoriť alebo priamo alebo nepriamo kompilovať zbierku, kompiláciu, databázu alebo adresár bez nášho písomného súhlasu.

 2. akékoľvek neoprávnené použitie Los Eggos vrátane zhromažďovania používateľských mien a / alebo e-mailových adries používateľov elektronickými alebo inými prostriedkami na účely zasielania nevyžiadaných e-mailov alebo vytvárania používateľských účtov automatizovanými prostriedkami alebo pod falošnou zámienkou.

 3. použite nákupného agenta alebo nákupného agenta na nákupy v Los Eggos.

 4. používať Los Eggos na inzerciu alebo ponuku na predaj tovaru a služieb.

 5. obchádzať, deaktivovať alebo inak zasahovať do bezpečnostných prvkov Los Eggos vrátane funkcií, ktoré bránia alebo obmedzujú použitie alebo kopírovanie ľubovoľného Obsahu alebo vynucujú obmedzenia používania Los Losos a / alebo Obsahu v nich obsiahnutých.

 6. zapojiť sa do neoprávneného rámcovania alebo vytvárania odkazov na Los Eggos.

 7. oklamať, podviesť alebo uviesť do omylu nás a ostatných používateľov, najmä pri akomkoľvek pokuse o získanie citlivých informácií o účte, napríklad hesiel používateľov;

 8. nesprávne využívať naše služby podpory alebo predkladať nepravdivé správy o zneužití alebo zneužití.

 9. zapojiť sa do akéhokoľvek automatizovaného používania systému, ako napríklad pomocou skriptov na odosielanie komentárov alebo správ alebo pomocou akýchkoľvek nástrojov na dolovanie dát, robotov alebo podobných nástrojov na zhromažďovanie a extrakciu údajov.

 10. zasahovať do, rušiť alebo vytvárať neprimerané zaťaženie Los Eggos alebo sietí alebo služieb pripojených k Los Eggos.

 11. pokúsiť sa vydať za iného používateľa alebo osobu alebo použiť používateľské meno iného používateľa.

 12. predať alebo inak previesť svoj profil.

 13. používať akékoľvek informácie získané z Los Eggos na obťažovanie, týranie alebo ubližovanie inej osobe.

 14. používať Los Eggos ako súčasť akejkoľvek snahy konkurovať nám alebo inak Los Losos a / alebo Obsah používať na akékoľvek úsilie generujúce príjmy alebo komerčné podnikanie.

 15. dešifrovať, dekompilovať, rozobrať alebo spätne analyzovať akýkoľvek softvér, ktorý obsahuje alebo akýmkoľvek spôsobom tvorí súčasť Los Eggos.

 16. pokúsiť sa obísť akékoľvek opatrenia Los Eggos zamerané na zabránenie alebo obmedzenie prístupu k Los Eggos alebo k akejkoľvek časti Los Eggos.

 17. obťažovať, obťažovať, zastrašovať alebo sa vyhrážať ktorýmkoľvek z našich zamestnancov alebo agentov zaoberajúcich sa poskytovaním akejkoľvek časti Los Eggos pre vás.

 18. vymazať z ktoréhokoľvek obsahu upozornenie na autorské práva alebo iné vlastnícke práva.

 19. kopírovať alebo upravovať softvér Los Eggos vrátane, ale nielen Flash, PHP, HTML, JavaScript alebo iného kódu.

 20. nahrávať alebo prenášať (alebo sa pokúšať nahrať alebo prenášať) vírusy, trójske kone alebo iný materiál vrátane nadmerného používania veľkých písmen a spamovania (neustále zverejňovanie opakujúceho sa textu), ktoré narúšajú nepretržité používanie a potešenie zo strany Los Eggos ľubovoľnou stranou alebo upravuje, zhoršuje, narušuje, mení alebo zasahuje do používania, funkcií, funkcií, prevádzky alebo údržby zariadenia Los Eggos.

 21. nahrávať alebo prenášať (alebo sa pokúšať načítať alebo prenášať) akýkoľvek materiál, ktorý funguje ako pasívny alebo aktívny mechanizmus zhromažďovania alebo prenosu informácií, okrem iného vrátane jasných formátov výmeny grafiky („gif“), pixelov 1 × 1, webových chýb, súborov cookie alebo iné podobné zariadenia (niekedy označované ako „spyware“ alebo „mechanizmy pasívneho zhromažďovania“ alebo „pcms“).

 22. s výnimkou prípadov, keď to môže byť výsledkom štandardného používania vyhľadávacieho modulu alebo internetového prehliadača, používania, spustenia, vývoja alebo distribúcie automatizovaného systému vrátane, bez obmedzenia, ľubovoľného pavúka, robota, podvádzania, škrabky alebo offline čítačky, ktorá pristupuje k Los Eggos, alebo použitie alebo spustenie neoprávneného skriptu alebo iného softvéru.

 23. znevažovať, poškodzovať alebo inak poškodzovať, podľa nás, nás a / alebo Los Eggos.

 24. používať Los Eggos spôsobom, ktorý nie je v súlade s platnými zákonmi alebo predpismi.

 

PRÍSPEVKY VYTVORENÉ UŽÍVATEĽOM

Los Eggosmay vás pozývajú chatovať, prispievať do blogov, vývesiek, online fór a ďalších funkcií alebo sa ich zúčastňovať a môžu vám poskytnúť príležitosť vytvárať, odosielať, zverejňovať, zobrazovať, prenášať, vykonávať, publikovať, distribuovať, alebo vysielať obsah a materiály k nám alebo na Los Eggos, okrem iného vrátane textov, textov, videí, zvukových súborov, fotografií, grafiky, komentárov, návrhov alebo osobných informácií alebo iných materiálov (súhrnne „príspevky“).

Príspevky si môžu zobraziť iní používatelia Los Eggos a prostredníctvom tretích strán Los Eggos. Preto môžu byť akékoľvek vaše príspevky, ktoré prenášate, považované za nedôverné a nechránené. Pri vytváraní alebo sprístupňovaní akýchkoľvek Príspevkov tým vyhlasujete a zaručujete, že:

 1. tvorba, distribúcia, prenos, verejné zobrazovanie alebo predstavenie a prístup, sťahovanie alebo kopírovanie vašich Príspevkov neporušuje a nebude porušovať vlastnícke práva, okrem iného vrátane autorských práv, patentov, ochranných značiek, obchodného tajomstva alebo morálne práva akejkoľvek tretej strany.

 2. ste tvorcom a vlastníkom alebo máte potrebné licencie, práva, súhlasy, vydania a povolenia na použitie a na oprávnenie nás, Los Eggos a ďalších používateľov Los Eggos na použitie vašich Príspevkov akýmkoľvek spôsobom, ktorý predpokladá Los Eggos a tieto Podmienky používania.

 3. máte písomný súhlas, uvoľnenie a / alebo povolenie každej identifikovateľnej jednotlivej osoby vo vašich Príspevkoch na použitie mena alebo podobnosti každej takejto identifikovateľnej jednotlivej osoby na umožnenie zaradenia a použitia vašich Príspevkov akýmkoľvek spôsobom, ktorý predpokladá Los Eggos a tieto Podmienky používania.

 4. vaše príspevky nie sú nepravdivé, nepresné alebo zavádzajúce.

 5. vaše príspevky nie sú nevyžiadanou alebo neautorizovanou reklamou, propagačnými materiálmi, pyramídovými schémami, reťazovými listami, spamom, hromadnou poštou alebo inými formami žiadostí.

 6. vaše príspevky nie sú obscénne, oplzlé, lascívne, špinavé, násilné, obťažujúce, urážlivé, ohováračské alebo inak nežiaduce (podľa toho, čo určíme my).

 7. vaše Príspevky nikoho nezosmiešňujú, nevysmievajú sa ho, neznevažujú ho, nezastrašujú ho ani ho nezneužívajú.

 8. vaše príspevky neobhajujú násilné zvrhnutie vlády, ani nepodnecujú, nepodporujú ani nehrozia inou osobou.

 9. vaše príspevky neporušujú žiadny platný zákon, predpis alebo pravidlo.

 10. vaše príspevky neporušujú práva na súkromie alebo publicitu akejkoľvek tretej strany.

 11. vaše Príspevky neobsahujú žiadny materiál, ktorý vyžaduje osobné informácie od kohokoľvek do 18 rokov alebo zneužíva ľudí mladších ako 18 rokov sexuálnym alebo násilným spôsobom.

 12. vaše príspevky neporušujú federálne ani štátne zákony týkajúce sa detskej pornografie ani nie sú inak určené na ochranu zdravia alebo pohody maloletých;

 13. vaše príspevky neobsahujú žiadne urážlivé komentáre spojené s rasou, národnosťou, pohlavím, sexuálnymi preferenciami alebo fyzickým hendikepom.

 14. vaše Príspevky inak neporušujú ani neodkazujú na materiál, ktorý porušuje, žiadne ustanovenie týchto Podmienok používania alebo akékoľvek príslušné zákony alebo nariadenia.

Akékoľvek použitie Los Eggos v rozpore s vyššie uvedeným porušuje tieto Podmienky používania a môže viesť okrem iného k ukončeniu alebo pozastaveniu vašich práv na používanie Los Eggos.

 

PRÍSPEVKOVÁ LICENCIA

Uverejnením svojich Príspevkov v ktorejkoľvek časti Los Eggos [alebo sprístupnením Príspevkov v Los Eggos prepojením svojho účtu z Los Eggos s ktorýmkoľvek z vašich účtov v sociálnych sieťach] automaticky udeľujete a prehlasujete a zaručujete, že máte právo poskytnúť nám neobmedzené, neobmedzené, neodvolateľné, trvalé, nevýhradné, prenosné, bezplatné, plne platené, celosvetové právo a licenciu na hostenie, použitie, kopírovanie, reprodukciu, zverejnenie, predaj, ďalší predaj, zverejnenie. , vysielať, opätovne publikovať, archivovať, ukladať do vyrovnávacej pamäte, verejne vykonávať, verejne zobrazovať, preformátovať, prekladať, prenášať, výňatok (úplne alebo čiastočne) a distribuovať tieto príspevky (vrátane, bez obmedzenia, vášho obrazu a hlasu) na akékoľvek účely , komerčné, reklamné alebo iné, a pripravovať odvodené diela alebo začleniť do iných diel, ako sú tieto Príspevky, a udeľovať a autorizovať sublicencie vyššie uvedeného. K použitiu a distribúcii môže dôjsť v akýchkoľvek formátoch médií a prostredníctvom akýchkoľvek mediálnych kanálov.

Táto licencia sa bude vzťahovať na všetky formy, médiá alebo technológie, ktoré sú teraz známe alebo ďalej vyvinuté, a zahŕňa naše použitie vášho mena, názvu spoločnosti a názvu franšízy, ak je to vhodné, a akýchkoľvek ochranných známok, servisných značiek, obchodných mien, log, a osobné a komerčné obrázky, ktoré poskytnete. Vzdávate sa všetkých morálnych práv vo svojich Príspevkoch a zaručujete, že vo vašich Príspevkoch neboli inak uplatnené morálne práva.

Neuplatňujeme žiadne vlastníctvo nad vašimi Príspevkami. Ponechávate si úplné vlastníctvo všetkých svojich Príspevkov a akýchkoľvek práv duševného vlastníctva alebo iných vlastníckych práv spojených s vašimi Príspevkami. Nie sme zodpovední za žiadne vyhlásenia alebo vyhlásenia vo vašich Príspevkoch, ktoré poskytnete v akejkoľvek oblasti Los Losos. Za svoje príspevky do Los Eggos nesiete výlučnú zodpovednosť vy a výslovne súhlasíte s tým, že nás zbavíte akejkoľvek zodpovednosti a že sa zdržíte akýchkoľvek právnych krokov, ktoré proti vám budú vznesené.

Máme právo, podľa nášho výhradného a absolútneho uváženia, (1) upravovať, redigovať alebo inak meniť akékoľvek príspevky; (2) opätovne kategorizovať všetky príspevky a umiestniť ich na vhodnejšie miesta v Los Eggos; a (3) kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov predbežne skontrolovať alebo odstrániť akékoľvek Príspevky bez predchádzajúceho upozornenia. Nie sme povinní monitorovať vaše príspevky.

 

USMERNENIA PRE RECENZIE

Môžeme vám poskytnúť oblasti v oblasti Los Eggos, aby sme mohli zanechať recenzie alebo hodnotenia. Pri uverejňovaní recenzie musíte spĺňať nasledujúce kritériá:

 1. mali by ste mať skúsenosti z prvej ruky s kontrolovanou osobou / subjektom;

 2. vaše recenzie by nemali obsahovať urážlivé vulgarizmy ani urážlivé, rasistické, urážlivé alebo nenávistné výrazy;

 3. vaše recenzie by nemali obsahovať diskriminačné odkazy založené na náboženstve, rase, pohlaví, národnom pôvode, veku, rodinnom stave, sexuálnej orientácii alebo zdravotnom postihnutí;

 4. vaše recenzie by nemali obsahovať odkazy na nezákonnú činnosť;

 5. nemali by ste byť v spojení s konkurenciou, ak zverejňujete negatívne recenzie;

 6. nemali by ste robiť žiadne závery týkajúce sa zákonnosti správania;

 7. nesmiete uverejňovať žiadne nepravdivé alebo zavádzajúce vyhlásenia;

 8. možno nebudete organizovať kampaň povzbudzujúcu ostatných, aby uverejňovali pozitívne alebo negatívne recenzie.

Podľa vlastného uváženia môžeme prijať, odmietnuť alebo odstrániť recenzie. Nemáme absolútne žiadnu povinnosť kontrolovať alebo mazať recenzie, a to ani v prípade, že by niekto považoval recenzie za nevhodné alebo nepresné. Recenzie nepodporujeme my a nemusia nevyhnutne predstavovať naše názory alebo názory našich pridružených spoločností alebo partnerov.

Nepreberáme zodpovednosť za žiadnu kontrolu ani za akékoľvek nároky, záväzky alebo straty vyplývajúce z akejkoľvek kontroly. Uverejnením recenzie nám týmto udeľujete trvalé, nevýhradné, celosvetové, bezplatné, plne platené, postúpiteľné a sublicencovateľné právo a licenciu na reprodukciu, úpravu, preklad, prenos akýmkoľvek spôsobom, zobrazovanie, vykonávanie, a / alebo distribuovať všetok obsah súvisiaci s recenziami.

Zariadenia Apple a Android

Nasledujúce podmienky platia, keď na prístup do Los Eggos použijete mobilnú aplikáciu získanú z Apple Store alebo Google Play (každá z nich „Distribútor aplikácií“):

 1. licencia, ktorá vám bola udelená pre našu mobilnú aplikáciu, je obmedzená na neprenosnú licenciu na používanie aplikácie v zariadení, ktoré využíva operačné systémy Apple iOS alebo Android, v súlade s platnými predpismi, a v súlade s pravidlami používania stanovenými v príslušnej aplikácii Podmienky služby distribútora;

 2. sme zodpovední za poskytovanie akýchkoľvek služieb údržby a podpory v súvislosti s mobilnou aplikáciou, ako je uvedené v Podmienkach používania tejto licencie na mobilné aplikácie obsiahnutej v týchto Podmienkach používania alebo ako to inak vyžaduje príslušné zákony, a beriete na vedomie, že každý distribútor aplikácií má nijaká povinnosť poskytovať akékoľvek služby údržby a podpory týkajúce sa mobilnej aplikácie;

 3. v prípade, že mobilná aplikácia nebude v súlade s príslušnou zárukou, môžete informovať príslušného distribútora aplikácií a distribútor aplikácií môže v súlade s jeho podmienkami a zásadami vrátiť prípadnú kúpnu cenu zaplatenú za mobilná aplikácia, a v maximálnom rozsahu povolenom platným zákonom, nebude mať distribútor aplikácií v súvislosti s mobilnou aplikáciou nijakú inú záručnú povinnosť;

 4. prehlasujete a zaručujete, že (i) sa nenachádzate v krajine, na ktorú sa vzťahuje embargo na vládu USA, alebo ktorá bola vládou USA označená ako krajina „podporujúca teroristov“, a (ii) nie ste uvedení na žiadnom zozname Zoznam amerických vlád zakázaných alebo obmedzených strán;

 5. pri používaní mobilnej aplikácie musíte dodržiavať príslušné podmienky dohody tretích strán, napr. ak máte aplikáciu VoIP, nesmiete pri používaní mobilnej aplikácie porušovať ich dohody o bezdrôtových dátových službách;

 6. beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že distribútori aplikácií sú tretími osobami, ktoré majú prospech z podmienok používania tejto licencie na mobilnú aplikáciu obsiahnutej v týchto podmienkach používania a že každý distribútor aplikácií bude mať právo (a bude sa to považovať za právo akceptované) presadiť Podmienky používania v tejto licencii pre mobilné aplikácie obsiahnuté v týchto Podmienkach používania voči vám ako voči tretej osobe, ktorá je ich príjemcom.

 

SOCIÁLNE MÉDIÁ

V rámci funkčnosti Los Eggos môžete svoj účet prepojiť s online účtami, ktoré máte u poskytovateľov služieb tretích strán (každý takýto účet, „účet tretej strany“), a to buď: (1) poskytnutím svojej tretej strany Prihlasovacie údaje k účtu prostredníctvom Los Eggos; alebo (2) umožnenie prístupu k vášmu účtu tretej strany, ako to umožňujú príslušné podmienky používania, ktoré upravujú vaše použitie každého účtu tretej strany.

Vyhlasujete a zaručujete, že ste oprávnení prezradiť nám svoje prihlasovacie údaje k účtu tretej strany a / alebo nám poskytnúť prístup k vášmu účtu tretej strany, a to bez toho, aby ste porušili ktorúkoľvek z Podmienok používania, ktorými sa riadi vaše použitie príslušných Účet tretej strany a bez toho, aby ste nás zaviazali platiť akékoľvek poplatky alebo nás podrobovať akýmkoľvek obmedzeniam použitia, ktoré ukladá poskytovateľ služieb tretej strany pre Účet tretej strany.

Poskytnutím prístupu k akýmkoľvek účtom tretích strán rozumiete, že (1) môžeme pristupovať, sprístupňovať a ukladať (ak je to vhodné) akýkoľvek obsah, ktorý ste poskytli a uložili vo svojom účte tretej strany (ďalej len „sociálna sieť“). Obsah “) tak, aby bol k dispozícii v rámci alebo cez Los Eggos prostredníctvom vášho účtu, vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek zoznamov priateľov a (2) môžeme predložiť vášmu účtu tretej strany a prijať z neho ďalšie informácie v rozsahu, v akom vás upozorníme, keď prepojte svoj účet s účtom tretej strany.

V závislosti na účtoch tretích strán, ktoré si vyberiete, a v závislosti na nastaveniach ochrany osobných údajov, ktoré ste nastavili v týchto účtoch tretích strán, môžu byť osobné identifikačné údaje, ktoré zverejníte na svoje účty tretích strán, dostupné na vašom účte a na vašom účte v Los Eggos .

Upozorňujeme, že ak účet tretej strany alebo súvisiaca služba nebude k dispozícii alebo náš prístup k uvedenému účtu tretej strany ukončí poskytovateľ služieb tretej strany, potom nemusí byť obsah v sociálnej sieti k dispozícii v Los Eggos a prostredníctvom neho. Spojenie medzi vašim účtom v Los Eggos a vašimi účtami tretích strán budete môcť kedykoľvek zakázať.

UPOZORNENIE, ŽE VAŠE VZŤAHY S POSKYTOVATEĽMI SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN SPOJENÉ S ÚČETNICAMI TRETÍCH STRÁN SA VAŠOU DOHODOU (OSOBAMI) RIADNE RIADIA S TÝMI POSKYTOVATELMI SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN. Nevyvíjame žiadne úsilie na to, aby sme kontrolovali akýkoľvek obsah sociálnej siete z akéhokoľvek dôvodu, okrem iného vrátane presnosti, zákonnosti alebo neporušenia právnych predpisov, a nie sme zodpovední za žiadny obsah sociálnej siete.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že môžeme pristupovať k vášmu e-mailovému adresáru spojenému s účtom tretej strany a k vášmu zoznamu kontaktov uloženému vo vašom mobilnom zariadení alebo tablete výlučne na účely identifikácie a informovania o tých kontaktoch, ktoré sa tiež zaregistrovali na používanie Los. Eggos.

Spojenie medzi Los Eggos a vašim účtom tretej strany môžete deaktivovať kontaktovaním nás pomocou kontaktných informácií uvedených nižšie alebo prostredníctvom nastavení vášho účtu (ak sú k dispozícii). Pokúsime sa vymazať všetky informácie uložené na našich serveroch, ktoré sme získali prostredníctvom takéhoto účtu tretej strany, okrem používateľského mena a profilového obrázku, ktoré budú spojené s vaším účtom.

 

PODANIA

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akékoľvek otázky, komentáre, návrhy, nápady, spätná väzba alebo iné informácie týkajúce sa Los Eggos („príspevky“), ktoré ste nám poskytli, nie sú dôverné a stanú sa naším výlučným vlastníctvom. Budeme vlastniť výlučné práva vrátane všetkých práv duševného vlastníctva a budeme mať právo na neobmedzené použitie a šírenie týchto príspevkov na akýkoľvek zákonný účel, komerčný alebo iný, bez potvrdenia alebo kompenzácie pre vás.

Týmto sa zriekate všetkých morálnych práv na akékoľvek takéto podania a zaručujete sa, že všetky takéto podania sú s vami originálne alebo že máte právo také podania predložiť. Súhlasíte s tým, že proti nám nebude poskytnutá žiadna náprava v súvislosti s údajným alebo skutočným porušením alebo zneužitím akéhokoľvek vlastníckeho práva k vašim príspevkom.

 

OBSAH LOS EGGOSS Z TRETÍCH STRÁN

Los Eggos môže obsahovať (alebo vás môže posielať Los Losos) odkazy na ďalšie webové stránky Los Eggoss (ďalej len „web tretej strany Los Eggoss“), ako aj články, fotografie, text, grafika, obrázky, vzory, hudba, zvuk , video, informácie, aplikácie, softvér a ďalší obsah alebo položky patriace tretím stranám alebo pochádzajúce od nich („Obsah tretích strán“).

Takýto web Los Eggoss tretích strán a obsah tretích strán námi neskúmame, nesledujeme ani nekontrolujeme presnosť, vhodnosť alebo úplnosť a nie sme zodpovední za žiadny web Los Eggoss tretích strán prístupný prostredníctvom Los Eggos alebo iného Obsah tretích strán uverejnený na, dostupný prostredníctvom alebo nainštalovaný v Los Eggos, vrátane obsahu, presnosti, urážlivosti, názorov, spoľahlivosti, postupov pri ochrane súkromia alebo iných zásad alebo obsiahnutých vo Weboch tretích strán Los Eggoss alebo Obsah večierku.

Zahrnutie, prepojenie alebo povolenie alebo použitie alebo inštalácia ľubovoľného webu tretej strany Los Eggoss alebo akéhokoľvek obsahu tretej strany neznamená naše schválenie alebo schválenie. Ak sa rozhodnete opustiť Los Eggos a pristupovať na web tretej strany Los Eggoss alebo používať alebo inštalovať akýkoľvek obsah tretej strany, robíte tak na svoje vlastné riziko a mali by ste vedieť, že tieto Podmienky používania už viac neplatia.

Mali by ste si prečítať príslušné podmienky a zásady vrátane postupov ochrany súkromia a zhromažďovania údajov o akomkoľvek webe Los Eggos, na ktorý prechádzate z Los Eggos, alebo o aplikáciách, ktoré používate alebo inštalujete z Los Eggos. Akékoľvek nákupy uskutočnené prostredníctvom webových stránok tretích strán Los Eggoss budú uskutočnené prostredníctvom iných webových stránok Los Eggoss a od iných spoločností a nenesieme žiadnu zodpovednosť vo vzťahu k takým nákupom, ktoré sú výlučne medzi vami a príslušnou treťou stranou.

Súhlasíte a beriete na vedomie, že nepodporujeme produkty alebo služby ponúkané na webe tretích strán Los Eggoss a budete nás chrániť pred škodami spôsobenými nákupom týchto produktov alebo služieb. Ďalej nás budete chrániť pred akýmikoľvek stratami, ktoré utrpíte, alebo pred škodami, ktoré vám vzniknú v súvislosti s akýmkoľvek obsahom tretích strán alebo akýmkoľvek spôsobom z nich vyplývajúcim z obsahu tretích strán alebo akéhokoľvek kontaktu s webom Los Eggoss tretích strán.

 

RIADENIE LOS EGGOS

Vyhradzujeme si právo, nie však povinnosť, na:

 1. monitorovať spoločnosť Los Eggos z hľadiska porušenia týchto Podmienok používania;

 2. podniknúť príslušné právne kroky proti komukoľvek, kto podľa nášho výhradného uváženia poruší zákon alebo tieto Podmienky používania, okrem iného vrátane nahlásenia takéhoto používateľa orgánom činným v trestnom konaní;

 3. podľa nášho výhradného uváženia a bez obmedzenia odmietnuť, obmedziť prístup, obmedziť dostupnosť alebo deaktivovať (v technologicky možnom rozsahu) akýkoľvek váš Príspevok alebo jeho časť;

 4. podľa nášho výhradného uváženia a bez obmedzenia, oznámenia alebo zodpovednosti odstrániť z Los Eggos alebo inak zakázať všetky súbory a obsah, ktoré majú nadmernú veľkosť alebo sú akýmkoľvek spôsobom zaťažujúce naše systémy;

 5. inak spravovať Los Eggos spôsobom určeným na ochranu našich práv a majetku a na uľahčenie správneho fungovania Los Eggos.

 

DOBA A UKONČENIE

Tieto Podmienky používania zostanú v plnej platnosti a účinnosti počas používania Los Eggos. BEZ OBMEDZENIA ŽIADNEHO INÉHO USTANOVENIA TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA SI VYHRADUJEME PRÁVO NA NAŠU ČISTÚ DISKRÉCIU A BEZ OZNÁMENIA ALEBO ZODPOVEDNOSTI ZAMIETNUTIE PRÍSTUPU A POUŽITIA Los Eggos (VRÁTANE BLOKOVANIA NIEKTORÝCH IP ADRES), PRE KAŽDÚ OSOBU ALEBO Z NICH DÔVODU, VRÁTANE BEZ OBMEDZENIA PORUŠENIA ŽIADNEJ ZÁRUKY, ZÁRUKY ALEBO ZÁRUKY OBSAHOVANEJ V TÝCHTO PODMIENKACH POUŽITIA ALEBO ŽIADNYCH PRÁVNYCH ZÁKONOV ALEBO NARIADENÍ. MÔŽEME UKONČIŤ VAŠE POUŽITIE ALEBO ÚČASŤ V Los Eggos ALEBO ODSTRÁNIŤ [VÁŠ ÚČET A] AKÝKOĽVEK OBSAH ALEBO INFORMÁCIE, KTORÉ ste V KAŽDOM ČASE BEZ VÝSTRAHY UVEDILI V NAŠOM JEDNOM DISKRÉTE.

Ak z nejakého dôvodu ukončíme alebo pozastavíme váš účet, máte zákaz registrácie a vytvorenia nového účtu pod vašim menom, falošným alebo vypožičaným menom alebo menom akejkoľvek tretej strany, a to aj v prípade, že môžete konať v mene tretej osoby. večierok.

Okrem ukončenia alebo pozastavenia vášho účtu si vyhradzujeme právo podniknúť príslušné právne kroky, okrem iného vrátane občianskoprávnej, trestnej a príkaznej nápravy.

 

ÚPRAVY A PRERUŠENIA

Vyhradzujeme si právo meniť, upravovať alebo odstraňovať obsah Los Eggos kedykoľvek alebo z akéhokoľvek dôvodu podľa nášho vlastného uváženia bez predchádzajúceho upozornenia. Nie sme však povinní aktualizovať žiadne informácie o našom Los Eggos. Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek zmeniť alebo prerušiť prevádzku Los Eggos alebo jeho časti bez predchádzajúceho upozornenia.
Nebudeme zodpovední voči vám ani voči akejkoľvek tretej strane za akékoľvek úpravy, zmeny ceny, pozastavenie alebo ukončenie platnosti Los Eggos.

Nemôžeme zaručiť, že Los Eggos bude k dispozícii vždy. Môžeme naraziť na hardvér, softvér alebo iné problémy alebo bude potrebné vykonať údržbu súvisiacu s Los Eggos, ktorá bude mať za následok prerušenie, oneskorenie alebo chyby. Vyhradzujeme si právo meniť, revidovať, aktualizovať, pozastaviť, prerušiť alebo inak upraviť Los Eggos kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu bez predchádzajúceho upozornenia.

Súhlasíte s tým, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, škody alebo nepríjemnosti spôsobené neschopnosťou prístupu alebo použitia Los Eggos počas akéhokoľvek odstávky alebo prerušenia jeho činnosti. Nič v týchto Podmienkach používania sa nebude vykladať tak, že by nás zaväzovalo udržiavať a podporovať Los Eggos alebo poskytovať v súvislosti s nimi akékoľvek opravy, aktualizácie alebo vydania.

 

OPRAVY

Môžu existovať informácie o Los Eggos, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo vynechania, ktoré sa môžu týkať Los Eggos, vrátane popisov, cien, dostupnosti a rôznych ďalších informácií. Vyhradzujeme si právo opraviť chyby, nepresnosti alebo vynechania a kedykoľvek zmeniť a aktualizovať informácie o Los Eggos bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Zrieknutie sa zodpovednosti

Los Eggos sa POSKYTUJE TAK, AKO JE A DOSTUPNÉ. SÚHLASÍTE, ŽE VAŠE POUŽÍVANIE SLUŽIEB Los Eggos BUDE NA VAŠE VÝHRADNÉ RIZIKO. V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SA ZRUČÍME VŠETKÝCH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH A PREDPOKLADANÝCH, V SPOJENÍ S Los Losos A SVOJIM POUŽITÍM TOTO, OKREM IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VLASTNOSTI, VLASTNOSTI A VLASTNOSTI.

NEPOSKYTUJEME ŽIADNE ZÁRUKY ALEBO ZASTOUPENIA TÝKAJÚCE SA PRESNOSTI ALEBO KOMPLETNOSTI OBSAHU Los Eggos ALEBO OBSAHU AKÉKOĽVEK WEBU Los EggosS SPOJENÉHO S TÝMTO Los Eggos A NESPRACUJEME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ A ZODPOVEDNOSŤ ZA KAŽDÉ (1) CHYBY, CHYBY, CHYBY A MATERIÁLY, (2) OSOBNÉ ZRANENIE ALEBO POŠKODENIE VLASTNÍCTVA, AKÉKOĽVEK PRÍRODY, KTORÉ VYPLÝVA Z VAŠEHO PRÍSTUPU A POUŽÍVANIA Los Eggos, (3) AKÝKOĽVEK NEOPRÁVNENÝ PRÍSTUP K ALEBO POUŽÍVANÍM NAŠICH BEZPEČNÝCH SERVEROV A / ALEBO VŠETKÝCH OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ A / ALEBO FINANČNÉ INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ ULOŽENÉ, (4) AKÉKOĽVEK PRERUŠENIE ALEBO UKONČENIE PRENOSU DO ALEBO Z Los Eggos, (5) AKÉKOĽVEK CHYBY, VÍRUSY, TROJANSKÉ KONY ALEBO PODOBNÉ, KTORÉ MÔŽU BYŤ PRENOSENÉ DO Los Eggos PRENOSENÉ ALEBO TRETIA STRANA A / ALEBO (6) AKÉKOĽVEK CHYBY ALEBO OMISIE V AKOMKOĽVEK OBSAHU A MATERIÁLOCH ALEBO ZA AKÚKOĽVEK STRATU ALEBO POŠKODENIE AKÉHOKOĽVEK DRUHU VZNIKNUTÉHO V SÚVISLOSTI S POUŽITÍM AKÉKOĽVEK OBSAHU, PRENOSENÉHO ALEBO INAK, K DISPOZÍCII, ZA Los Eggos.

NEZARUČUJEME, NEZAHRNUJEME, NEZARUČUJEME A NEPREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNY VÝROBOK ALEBO SLUŽBU REKLAMOVANÚ ALEBO PONÚKANÚ TRETOU STRANOU PROSTREDNÍCTVOM Los Eggos, ŽIADNYM HYPERLINKOVANÝM WEBOM Los Eggos, ALEBO AKÝKOĽVEK WEB Los Eggos ALEBO MOBILNÁ APLIKÁCIA , A NEBUDEME PARTNEROM ANI ŽIADNYM SPÔSOBOM ZODPOVEDNÝ ZA MONITOROVANIE AKEJKOĽVEK TRANSAKCIE MEDZI VAMI A KAŽDÝMI POSKYTOVATEĽMI PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB Z TRETÍCH STRÁN.

AKO S NÁKUPOM PRODUKTU ALEBO SLUŽBY CEZ AKÉKOĽVEK STREDNÉ ALEBO V AKOMKOĽVEK PROSTREDÍ, MUSÍTE POUŽIŤ SVOJ NAJLEPŠÍ ROZSUDOK A AK JE TO VHODNÉ.

OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI

V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDEME ZA VÁS ALEBO ZA AKÉKOĽVEK TRETIE STRANY ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, PRÍKLADNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ALEBO TRESTNÉ ŠKODY, VRÁTANE STRATY ZISKU, ZTRÁTY, PRÍJMU, ALEBO NEBUDEME ZODPOVEDNÍ. ALEBO ĎALŠIE ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z VAŠEHO POUŽÍVANIA Los Eggos, AJ KEĎ BUDEME PORADENÍ O MOŽNOSTI TÝCHTO ŠKÔD.

URČITÉ ŠTÁTNE ZÁKONY NEPOVOĽUJÚ OBMEDZENIA PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK ALEBO VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE URČITÝCH ŠKOD. AK SA NA VÁS TIETO ZÁKONY VZŤAHUJÚ, NIEKTORÉ ALEBO VŠETKY Z VYŠŠIE UVEDENÝCH ODMIETNUTÍ ALEBO OBMEDZENIA SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ A MÔŽETE MAŤ DALŠÍ PRÁVA.]

 

ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že budete brániť, odškodňovať a udržiavať nás v bezpečí, vrátane našich dcérskych spoločností, pridružených spoločností a všetkých našich príslušných úradníkov, agentov, partnerov a zamestnancov, pred a proti akejkoľvek strate, škode, zodpovednosti, nároku alebo požiadavke vrátane primeraných právnych zástupcov. „poplatky a výdavky, ktoré vznikli akejkoľvek tretej strane v dôsledku alebo vyplývajú z: (1) [vašich príspevkov]; (2) použitie Los Eggos; (3) porušenie týchto Podmienok používania; (4) akékoľvek porušenie vašich vyhlásení a záruk uvedených v týchto podmienkach používania; (5) vaše porušenie práv tretej strany, okrem iného vrátane práv duševného vlastníctva; alebo (6) akékoľvek zjavné škodlivé konanie voči ktorémukoľvek inému používateľovi Los Eggos, s ktorým ste sa spojili prostredníctvom Los Eggos.

Bez ohľadu na vyššie uvedené si vyhradzujeme právo na vaše náklady prevziať výlučnú obranu a kontrolu nad akoukoľvek záležitosťou, za ktorú ste povinní nás odškodniť, a zaväzujete sa, že na svoje náklady budete spolupracovať s našou obranou týchto nárokov. Vynaložíme primerané úsilie, aby sme vás informovali o akýchkoľvek nárokoch, krokoch alebo postupoch, ktoré sú predmetom tohto odškodnenia, akonáhle sa o nich dozvieme.

 

POUŽIVATEĽSKÉ DÁTA

Budeme uchovávať určité údaje, ktoré prenesiete do Los Eggos na účely správy Los Eggos, ako aj údaje týkajúce sa vášho používania Los Eggos. Aj keď vykonávame pravidelné bežné zálohy dát, ste výlučne zodpovední za všetky dáta, ktoré prenášate alebo ktoré sa týkajú akejkoľvek aktivity, ktorú ste vykonali pomocou Los Eggos.

Súhlasíte s tým, že za vás nebudeme mať žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie akýchkoľvek týchto údajov, a týmto sa vzdávate práva na konanie proti nám vyplývajúcim z akejkoľvek straty alebo poškodenia týchto údajov.

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA, TRANSAKCIE A PODPISY

Návšteva Los Eggos, zasielanie e-mailov a vyplnenie online formulárov predstavuje elektronickú komunikáciu. Súhlasíte s prijímaním elektronickej komunikácie a súhlasíte s tým, že všetky dohody, oznámenia, zverejnenia a iná komunikácia, ktorú vám poskytujeme elektronicky, e-mailom a na serveri Los Eggos, vyhovujú všetkým zákonným požiadavkám, aby takáto komunikácia mala písomnú formu.

TÝMTO SÚHLASÍTE S POUŽÍVANÍM ELEKTRONICKÝCH PODPISOV, ZMLUV, OBJEDNÁVok A ĎALŠÍCH ZÁZNAMOV, A S ELEKTRONICKÝM DORUČENÍM INFORMÁCIÍ, POLITÍK A ZÁZNAMOV O ZAČATÍCH ALEBO VYPLNENÝCH NÁS, ALEBO NÁM ZA Los Eggos.

Týmto sa zriekate akýchkoľvek práv alebo požiadaviek podľa akýchkoľvek zákonov, nariadení, pravidiel, vyhlášok alebo iných zákonov v akejkoľvek jurisdikcii, ktoré si vyžadujú originálny podpis alebo doručenie alebo uchovanie neelektronických záznamov alebo platieb alebo poskytovania úverov akýmkoľvek iným spôsobom než elektronickými prostriedkami.

Všetky práva vyhradené Los Porkos

bottom of page